Welcome to Avis

Avis Safety Pledge

Στην Avis, η ασφάλεια όλων αποτελεί No1 προτεραιότητά μας

Σημεία Εξυπηρέτησης

Είμαστε εδώ για να ανταποκριθούμε σε κάθε σας ανάγκη με τον καλύτερο τρόπο. Θα θέλαμε να γνωρίζετε, πως στόχος μας είναι να διασφαλίζουμε για εσάς και το προσωπικό μας, την ασφάλεια σε όλες τις εγκαταστάσεις μας και τους χώρους εξυπηρέτησης. Είμαστε η 1η εταιρεία μίσθωσης αυτοκινήτων στην Ελλάδα που λαμβάνει την πιστοποίηση TÜV AUSTRIA CoVid-Shield, επιπέδου Excellent, σε επιλεγμένες εγκαταστάσεις μας.

 

Τα μέτρα προστασίας που έχουμε λάβει:

 • Τοποθετήσαμε plexi-glass προστατευτικά σε όλα τα σημεία εξυπηρέτησης
 • Προμηθεύσαμε όλους τους χώρους με απολυμαντικά gel
 • Εφαρμόσαμε όριο επιβίβασης στα οχήματα μεταφοράς των πελατών μας στο χώρο στάθμευσης
 • Προμηθεύσαμε το προσωπικό μας με μάσκες και γάντια
 • Τοποθετήσαμε σημάνσεις δαπέδων για την τήρηση αποστάσεων ασφαλείας
 • Αποφεύγουμε τα έντυπα μισθωτήρια συμβόλαια ενοικίασης στους σταθμούς μας, εφαρμόζοντας paperless διαδικασίες
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Covid Shield Certification
Thorough cleaning, before/between each rental

Καθαρισμός Αυτοκινήτων

 • Καθαρίζουμε σχολαστικά τα οχήματά μας με εγκεκριμένα απολυμαντικά, πριν από κάθε ενοικίαση ή χρήση από πελάτη μας.
 • Πραγματοποιούμε σχολαστικό καθαρισμό σε σημεία όπως: τιμόνια, δείκτες, ταμπλό, λαβές χειρών, χειριστήρια συστήματος ψυχαγωγίας, υποδοχές ποτηριού, κεντρικές κονσόλες και λαβές θυρών, τόσο εντός όσο και εκτός των οχημάτων.
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Πολιτική Covid Shield

Η Διοίκηση της Avis, θέλοντας να συνδυάσει την ομαλή ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της επιχείρησης σε συνδυασμό με τη συνεχή φροντίδα για προστασία της δημόσιας υγείας έναντι του ιού Sars-CoV-2 έχει αναπτύξει και εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης «Covid Shield» με Πεδίο Εφαρμογής:

 • Rent A Car: Βραχυχρόνια Μίσθωση αυτοκινήτου από 1 ημέρα έως 1 χρόνο
 • Leasing: Μακροχρόνια Μίσθωση αυτοκινήτων, που απευθύνεται σε εταιρίες ανεξάρτητα νομικής μορφής αλλά και σε ιδιώτες
 • Γκαράζ: Παροχή υπηρεσιών συντήρησης ή επισκευής σε οχήματα του στόλου της
Avis Safety Pledge
Avis Safety Pledge: Cleaning the car wheel after return

Στο πλαίσιο της εφαρμογής του ως άνω συστήματος διαχείρισης η Διοίκηση της Avis δεσμεύεται:

 • Για την εφαρμογή του συστήματος διαχείρισης «Covid Shield» στο σύνολο των δραστηριοτήτων και εγκαταστάσεών της 
 • Να συμμορφώνεται με τις εφαρμοστέες νομικές και άλλες απαιτήσεις στις οποίες εμπίπτουν οι δραστηριότητές της επιχείρησης και σχετίζονται με την προστασία της δημόσιας υγείας από τον ιό Sars-CoV-2.
 • Να αξιολογεί τις μεθόδους ανάπτυξης και διεκπεραίωσης των δραστηριοτήτων της με στόχο τη μείωση ή/και την εξάλειψη της πιθανότητας μετάδοσης του ιού κατά την εκτέλεση των δραστηριοτήτων της. 
 • Να βελτιώνει συνεχώς τους υφιστάμενους μηχανισμούς και διεργασίες εμπλουτίζοντάς τις με νέες, σύγχρονες, εκμεταλλευόμενη την τεχνογνωσία της και την εκάστοτε εφαρμοστέα νομοθεσία, με σκοπό πάντα την προστασία της δημόσιας υγείας έναντι του Sars-CoV-2. 
 • Να παρέχει αδιαλείπτως την απαιτούμενη υποδομή, ανθρώπινους και υλικοτεχνικούς πόρους που απαιτούνται προκειμένου η λειτουργία της Avis να γίνεται υπό ασφαλείς συνθήκες για τους πελάτες, το προσωπικό και τους συνεργάτες του και πάντα σύμφωνα με τα οριζόμενα στην εκάστοτε σχετική νομοθεσία για την προστασία της δημόσιας υγείας έναντι του ιού Sars-CoV-2.
 • Να μεριμνά ώστε ο κάθε εργαζόμενος και συνεργάτης  να συνειδητοποιεί τον σημαντικό ρόλο που η δική του εργασία  και τρόπος συμπεριφοράς έχει για την προάσπιση της δημόσιας υγείας, έναντι του Sars-CoV-2 και να συμμορφώνεται με την παρούσα πολιτική και το εφαρμοζόμενο σύστημα «Covid Shield».  

Επιστροφή του αυτοκινήτου στο σταθμό - Προετοιμασία για επόμενη ενοικίαση

 • Βεβαιωθείτε ότι έχετε απομακρύνει όλα τα προσωπικά σας αντικείμενα και τυχόν απορρίμματα.
 • Καθαρίζουμε σχολαστικά τα οχήματά μας με εγκεκριμένα απολυμαντικά, πριν από κάθε ενοικίαση.
 • Αποστέλλουμε σε όλους τους πελάτες μας την απόδειξη ενοικίασης σε ηλεκτρονική μορφή, στην επιθυμητή διεύθυνση αλληλογραφίας.  Εάν απαιτείται διαφορετικά, θα σας διατεθεί έντυπη απόδειξη.
 • Προμηθεύουμε το προσωπικό με μάσκες και γάντια.
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Keeping you safe: Scrupulous cleaning at Avis before and after each rental with regulation cleaning products
Avis Safety Pledge: Cleaning the car after return

Με βάση τις δεσμεύσεις αυτές, η Διοίκηση της Avis Budget στοχεύει στην:

 • Ενημέρωση όλων των φορέων και συνεργατών, για τις δράσεις της Avis Budget σχετικά με την προστασία της δημόσιας υγείας έναντι του Sars-CoV-2 και παρότρυνση για τη συμμόρφωση και συμμετοχή τους σ΄ αυτές.
 • Εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση του προσωπικού της Avis Budget με σκοπό την εκτέλεση των εργασιών του με πλήρη συμμόρφωση στους κανόνες που τηρεί η Avis Budget για την προστασία της δημόσιας υγείας από τον ιό Sars-CoV-2. 
 • Ενημέρωση των πελατών για τις δράσεις της Avis Budget σχετικά με την προστασία της δημόσιας υγείας έναντι του Sars-CoV-2 και παρότρυνση για τη συμμόρφωση και συμμετοχή τους σ΄ αυτές. 

H Διοίκηση έχει θέσει και παρακολουθεί σε τακτικά χρονικά διαστήματα τους παρακάτω Δείκτες:

 • Αριθμός εκπαιδεύσεων/ δράσεων ευαισθητοποίησης.
 • Αριθμός παραπόνων πελατών.
 • Αριθμός προβλημάτων με εξωτερικούς παρόχους (προμηθευτές προϊόντων/ υπηρεσιών).
 • Αριθμός Μη Συμμορφώσεων από εσωτερικές και εξωτερικές επιθεωρήσεις.

Η παρούσα πολιτική εφαρμόζεται για το σύνολο των δραστηριοτήτων/ εργασιών που λαμβάνουν χώρα εντός των εγκαταστάσεων της Avis Budget, για το σύνολο των ενδιαφερόμενων μερών που σχετίζονται ή/και επηρεάζονται από τη λειτουργία της επιχείρησης και τους οργανισμούς που εν δυνάμει χρησιμοποιούν τις εγκαταστάσεις της Avis Budget. Η πολιτική εφαρμόζεται χωρίς διακοπή καθ’ όλο το ωράριο και διάστημα λειτουργίας της Avis Budget. Επίσης, ανασκοπείται σε τακτά χρονικά διαστήματα, από τη Διοίκηση, ώστε να συμμορφώνεται με τις τρέχουσες εξελίξεις και να είναι πάντα ενήμερη σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές, που διατίθενται από τις αρμόδιες αρχές.


Η Πολιτική Covid Shield είναι διαθέσιμη στο σύνολο των ενδιαφερόμενων μερών που αφορούν στη λειτουργία της Avis Budget κατόπιν σχετικής αίτησης και μέσω της ιστοσελίδας της επιχείρησης.

Avis Safety Pledge: Cleaning the car door handles after return

Η ασφάλεια των Ανθρώπων μας

 

 • Προμηθεύουμε το προσωπικό με μάσκες και γάντια.
 • Εκπαιδεύουμε το προσωπικό μας ως προς τα Πρωτόκολλα Ασφαλείας και Υγιεινής και ως προς τους κανονισμούς που ορίζει ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (συχνό πλύσιμο χεριών, χρήση απολυμαντικών, αποστάσεις ασφαλείας), καθώς και την πλήρη τήρηση όλων των απαραίτητων διαδικασιών, για τη δική σας και δική μας ασφάλεια.
 • Φροντίζουμε για την υποχρεωτική παραμονή στο σπίτι, όσων από το προσωπικό μας νιώσουν αδιαθεσία.

 

 

Εάν χρειάζεται να ταξιδέψετε κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου ή αν σχεδιάζετε οποιοδήποτε μελλοντικό ταξίδι, θέλουμε να γνωρίζετε πως είμαστε εδώ για εσάς και δουλεύουμε ανελλιπώς, ώστε να σας παρέχουμε την πιο ασφαλή ταξιδιωτική εμπειρία, από την αρχή μέχρι το τέλος της ενοικίασης αυτοκινήτου.