Welcome to Avis

#AviSummerContest

Φέτος το καλοκαίρι η φάση είναι ΟΠΟΥ! Πάρε μέρος στον καλοκαιρινό διαγωνισμό και κέρδισε υπέροχα δώρα

ΔΕΙΤΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού

 

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «CURIOUS AHEAD DIGITAL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ A.E. (εφεξής η «Curious Ahead») που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Μιχαλακοπούλου 91 διοργανώνει με εντολή και για λογαριασμό της εταιρείας με την επωνυμία «OLYMPIC Εμπορικές και Τουριστικές Επιχειρήσεις Μονοπρόσωπη Α.Ε.» που εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής, οδός Βασιλέως Γεωργίου αρ. 50Α, (εφεξής ο «Διοργανωτής») τον παρόντα διαγωνισμό με τίτλο «Η φάση είναι ΌΠΟΥ» (εφεξής ο «Διαγωνισμός»), σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους συμμετοχής (εφεξής οι «Όροι»), οι οποίοι θα παραμείνουν αναρτημένοι και ενημερωμένοι κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού, στο δικτυακό τόπο https://www.instagram.com/avisgreece/ (εφεξής o «Δικτυακός Τόπος»). Παρακάτω καθορίζονται οι όροι συμμετοχής στο Διαγωνισμό, καθώς και ο τρόπος ανάδειξης των νικητών.

 

Ο Διοργανωτής προσπαθεί να καθιστά τη χρήση των συστημάτων του ασφαλή και να παρέχει μέσω αυτών ακριβείς, πλήρεις, έγκυρες, αξιόπιστες και επίκαιρες πληροφορίες και περιεχόμενο. Παράλληλα οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό συμφωνούν ότι πρέπει να αξιολογούν το περιεχόμενο και είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις ενέργειές τους, που στηρίζονται στη συμμετοχή τους στην άνω προωθητική ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε απόφασής τους να βασιστούν στην ορθότητα, την πληρότητα ή/ και την εγκυρότητα του περιεχομένου αυτού.

 

2. Δικαίωμα Συμμετοχής στο Διαγωνισμό

 

Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν οι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας που έχουν ηλικία άνω των είκοσι ενός (21) ετών και πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα και διαθέτουν προσωπικό λογαριασμό στο Instagram. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό πραγματοποιείται αποκλειστικά και μόνο με βάση τους όρους που παρατίθενται εδώ. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό συνεπάγεται τη ρητή αποδοχή των όρων συμμετοχής που ακολουθούν.

 

3. Αποκλεισμός Διαγωνιζομένων

 

3.1. Στο Διαγωνισμό δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι απασχολούμενοι με σχέση εξαρτημένης εργασίας ή έμμισθης εντολής στον Διοργανωτή και την Curious Ahead, καθώς και οι σύζυγοι και οι συγγενείς τους μέχρι και B’ βαθμού.

 

3.2. Ο Διοργανωτής έχει το δικαίωμα να επαληθεύσει την εγκυρότητα των συμμετοχών και να αποκλείσει αυτομάτως οποιονδήποτε συμμετέχοντα επιχειρεί να παρέμβει παρανόμως στη διαδικασία συμμετοχής ή του οποίου η συμμετοχή δεν είναι σύμφωνη με τους παρόντες όρους. Επιπλέον, ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει οποτεδήποτε τη συμμετοχή οποιουδήποτε συμμετέχοντα στο Διαγωνισμό ή να του απαγορεύσει την περαιτέρω συμμετοχή, κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, καθ' οιονδήποτε χρόνο, ακόμη και άνευ προειδοποιήσεως, εφ' όσον κρίνει ότι η συμμετοχή του έρχεται σε αντίθεση με διατάξεις του νόμου ή γίνεται κακόπιστα ή καταχρηστικά ή αντίθετα προς την καλή πίστη ή τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη.

 

4.  Διάρκεια του Διαγωνισμού

 

4.1. Ως διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από την 26/07/2021(και ώρα Ελλάδος 14:00)  (εφεξής η «Έναρξη του Διαγωνισμού»), έως και την 08/08/2021 (και ώρα Ελλάδας 23:59) (εφεξής η «Λήξη του Διαγωνισμού»). Διευκρινίζεται ρητά ότι, συμμετοχές που υποβάλλονται μετά τη Λήξη του Διαγωνισμού θεωρούνται αυτοδικαίως άκυρες.

 

5.  Τρόπος Συμμετοχής στο Διαγωνισμό – Δικαιώματα Διοργανωτή

 

5.1. Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Διαγωνισμό θα πρέπει:

- Να κάνουν Like στο post του διαγωνισμού

5.2.  Η ολοκλήρωση των ανωτέρω ενεργειών συνιστά δήλωση συμμετοχής στο Διαγωνισμό τους όρους του οποίου ο συμμετέχων έχει αναγνώσει κατανοήσει και αποδέχεται ανεπιφύλακτα καθ’ όλη τη διάρκεια συμμετοχής του σε αυτόν.

5.3. Έκαστος συμμετέχων δηλώνει ρητά και ανεπιφύλακτα και εγγυάται ότι: κατά τον σχολιασμό οποιασδήποτε ανάρτησης του Διαγωνισμού δεν θα θίγει οποιοδήποτε δικαίωμα τρίτου, συμπεριλαμβανομένων ιδιαίτερα των δικαιωμάτων στην προσωπικότητα και τον ιδιωτικό βίο, ούτε θα προσβάλει εμπορικά σήματα ανταγωνιστικών εταιριών του Διοργανωτή. Σε περίπτωση που ο συμμετέχων κάνει αναφορά σε τρίτα πρόσωπα κατά τρόπο προσβλητικό των εννόμων συμφερόντων και δικαιωμάτων τους, ο Διοργανωτής δεν φέρει καμία ευθύνη, ούτε βαρύνεται σε καμία περίπτωση για προσβολή της προσωπικότητας ή παραβίαση των δεδομένων προσωπικού τους χαρακτήρα. Την πλήρη ευθύνη φέρει αποκλειστικά ο συμμετέχων στο Διαγωνισμό.

5.4.  Έκαστος συμμετέχων παρέχει ρητά και ανεπιφύλακτα την συγκατάθεσή του για την απεριόριστη εκμετάλλευση και χρήση των κειμένων που έχει αναρτήσει σύμφωνα με τους όρους του παρόντος Διαγωνισμού. Περαιτέρω, το περιεχόμενο των αναρτήσεων έκαστου συμμετέχοντα στα πλαίσια του παρόντος διαγωνισμού αποτελεί και καταχωρίζεται ως περιεχόμενο παραγόμενο από το χρήστη (User Generated Content) και Διοργανωτής δύναται ελεύθερα κατά την απόλυτη κρίση του να το μοιραστεί ή να το αναδημοσιεύσει (Share/Repost).

5.5.  Για τη συμμετοχή στον παρόντα Διαγωνισμό δεν απαιτείται η αγορά οποιουδήποτε προϊόντος.

 

6.  Δώρα

 

6.1. Από τους συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό θα αναδειχθούν δέκα (10) νικητές, οι οποίοι θα κερδίσουν και θα παραλάβουν δώρο αποτελούμενο από τις εξής παροχές:

1ος  Νικητής - Δωρεάν ενοικίαση αυτοκινήτου κατηγορίας Β στην Ελλάδα για τρεις (3) ημέρες μέχρι το τέλος του 2021 – (Εξαιρείται ο μήνας Αύγουστος) και ένα (1) summer kit με πετσέτα και τσάντα θαλάσσης Sun of a Beach.

2ος – 10ος Νικητής – ένα (1) summer kit με πετσέτα και τσάντα θαλάσσης Sun of a Beach

6.2. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό και τα δώρα που θα δοθούν είναι απολύτως συγκεκριμένα και προσωποπαγή, ανεπίδεκτα μεταβιβάσεως, ανεκχώρητα, δεν κληρονομούνται και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα. Παρέχονται δε ως αδιαίρετο σύνολο και ως εκ τούτου δεν είναι δυνατό να ζητηθεί η μερική μόνο παράδοσή τους, ή/και η αντικατάστασή τους με άλλα. Τα δώρα που θα παραδοθούν κατά τους παρόντες όρους παρέχονται με αιτία το Διαγωνισμό.

 

7. Τρόπος Ανάδειξης Νικητών Διαγωνισμού

 

7.1. Την 09/08/2021 και ώρα 15:00, θα λάβει χώρα μέσω του https://www.random.org/ και ενώπιον διμελούς επιτροπής που θα αποτελείται από δύο εκπροσώπους της Curious Ahead στην έδρα της Curious Ahead, οδός Μιχαλακοπούλου 91, Αθήνα, κλήρωση για την ανάδειξη των συνολικά δέκα (10) νικητών και των δέκα (10) επιλαχόντων, με τυχαία επιλογή. Η διμελής επιτροπή είναι αρμόδια για την επίλυση οποιουδήποτε θέματος ανακύψει σε σχέση με τον παρόντα Διαγωνισμό. Στην εν λόγω κλήρωση για την ανάδειξη των νικητών των Δώρων θα υποβάλλεται το σύνολο των έγκυρων συμμετοχών.

7.2.  Οι λογαριασμοί χρηστών Instagram των νικητών που θα προκύψουν ύστερα από κλήρωση κατά τα παραπάνω, θα αναρτηθούν στο Διαδικτυακό Τόπο του Διοργανωτή (επίσημη σελίδα του Διοργανωτή στο Instagram), όπου άπαντες οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να τους πληροφορούνται. Ως «έγκυρη συμμετοχή» κατά τα ανωτέρω, νοείται οποιαδήποτε συμμετοχή στο Διαγωνισμό για την οποία ισχύουν αθροιστικά τα κατωτέρω:

(α) τηρεί τους περιγραφόμενους στα άρθρα 3 και 4 όρους και προϋποθέσεις και έχει υποβληθεί στη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 5,

(β) δεν αποτελεί κατά την κρίση του Διοργανωτή προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου, και έχει υποβληθεί και έχει καταχωρηθεί στο Διαδικτυακό Τόπο, εντός του χρονικού διαστήματος από την Έναρξη του Διαγωνισμού μέχρι τη Λήξη αυτού, όπως ορίζεται ανωτέρω.

 

8.  Ενημέρωση για την κατακύρωση – Παραλαβή των Δώρων

 

8.1. Τα στοιχεία των νικητών του Διαγωνισμού, δηλαδή το όνομα λογαριασμού χρήστη Instagram και μόνο, θα ανακοινωθούν στο Διαδικτυακό Τόπο του Διοργανωτή έως και το πέρας της προωθητικής ενέργειας που σχετίζεται με τον Διαγωνισμό. Επίσης, οι νικητές θα ενημερώνονται από τον Διοργανωτή με σχετικό προσωπικό μήνυμα στον λογαριασμό Instagram που θα έχουν δηλώσει κατά τη συμμετοχή τους στον διαγωνισμό. Ο Διοργανωτής θα ζητήσει με προσωπικό μήνυμα από κάθε νικητή το πλήρες ονοματεπώνυμό του, τη διεύθυνση του, e-mail και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας για την τυχόν αποστολή ορισμένων εκ των δώρων, εφόσον η διεύθυνση παραλαβής βρίσκεται εκτός Αθηνών. Ο διοργανωτής δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για την απόδοση του επάθλου σε περίπτωση που ο νικητής δεν παράσχει την ως άνω ενημέρωση για την αποστολή του δώρου. Οι νικητές που διαμένουν στην Αττική, θα κληθούν να παραλάβουν το δώρο τους από το γραφείο της Avis στο Χαλάνδρι, οδός Βασιλέως Γεωργίου αρ. 50Α. Η παραλαβή αυτοκινήτου μπορεί να γίνει από σταθμό ενοικίασης στην Αττική που εξυπηρετεί το νικητή. Οι νικητές που διαμένουν εκτός Αττικής, θα κληθούν να παραλάβουν το δώρο τους από σταθμό ενοικίασης Avis κατόπιν συνεννόησης με το διοργανωτή. Ο διοργανωτής δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για την απόδοση του επάθλου σε περίπτωση που ο νικητής δεν προσέλθει να το παραλάβει.

8.2. Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με οποιοδήποτε νικητή του Διαγωνισμού εντός χρονικού διαστήματος πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα της κλήρωσης και αποστολής σε αυτόν σχετικού γραπτού μηνύματος, ή που οποιοσδήποτε νικητής του Διαγωνισμού, παρά το γεγονός ότι τα στοιχεία του έχουν αναρτηθεί στον ανωτέρω Διαδικτυακό Τόπο δεν επικοινωνήσει για οποιοδήποτε λόγο με το Διοργανωτή εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, τότε το πρόσωπο αυτό χάνει οριστικά κάθε δικαίωμα ή αξίωσή του επί του σχετικού δώρου και τη θέση του εν λόγω νικητή καταλαμβάνει ο πρώτος επιλαχών για τη συγκεκριμένη κλήρωση, ο οποίος ομοίως οφείλει να επικοινωνήσει εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την ώρα αποστολής σε αυτόν σχετικού γραπτού μηνύματος, άλλως ομοίως χάνει οριστικά και αυτός κάθε δικαίωμα ή αξίωσή του επί του σχετικού δώρου. Σε περίπτωση που, αφού έχει ακολουθηθεί η άνω διαδικασία, δεν καταστεί εφικτή η κατά τα προαναφερθέντα επικοινωνία ούτε και με τον επιλαχόντα, τότε ο Διοργανωτής δικαιούται να διαθέσει ελεύθερα και κατά την κρίση του το εν λόγω δώρο. Η Διοργανώτρια δεν θα φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε αιτία μη εξαργύρωσης του Δώρου από τον νικητή εντός της ορισθείσας προθεσμίας.

8.3. Όλοι οι νικητές θα υπογράφουν σε ειδικό έντυπο ότι παρέλαβαν το δώρο τους, αποδεχόμενοι παράλληλα τους κατά περίπτωση ειδικότερους όρους χρήσης του. Ειδικότερα για την παραλαβή και χρήση του oχήματος, επισημαίνεται ότι οι νικητές οφείλουν να αποδεχθούν τους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις Ενοικίασης του Διοργανωτή και να διαθέτουν στο όνομά τους πιστωτική ή χρεωστική κάρτα, τα στοιχεία της οποίας θα θέσουν στη διάθεση του Διοργανωτή για λόγους εγγύησης καλής χρήσης του δώρου. Κατά την παραλαβή των δώρων, οι Νικητές θα επιδεικνύουν την αστυνομική τους ταυτότητα ή το ισχύον διαβατήριό τους. Σε περίπτωση αδυναμίας οποιουδήποτε Νικητή να παραλάβει το δώρο του κατά τα ως άνω περιγραφόμενα, το δώρο δύναται να παραλάβει νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη του Διοργανωτή περιορίζεται σε τυχόν πράξεις ή παραλείψεις του από δόλο ή βαρεία αμέλεια τελούμενες και δεν εκτείνεται σε τυχερά γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας που ενδέχεται να συντρέξουν ως προς αυτόν.

 

9.  Ευθύνη 

 

9.1. Ο Διοργανωτής δε θα ευθύνεται στην περίπτωση που για οποιοδήποτε τεχνικό λόγο είναι αδύνατη η λήψη και καταχώρηση συμμετοχής στο σύστημα του Διαδικτυακού Τόπου. Ο Διοργανωτής δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν άκαρπες προσπάθειες ειδοποίησης των νικητών που οφείλονται σε μη λήψη ή μη ανάγνωση από αυτούς, για οποιονδήποτε λόγο, του ως άνω απευθυντέου σε αυτούς μηνύματος ή της σχετικής ανακοίνωσης στο Διαδικτυακό Τόπο. Ο Διοργανωτής και οι τυχόν συνδεδεμένες με αυτόν εταιρείες, οι υπάλληλοι και τα διευθύνοντα στελέχη του δεν φέρουν ευθύνη, για οποιαδήποτε ζημία προέρχεται από ή συνδέεται με την πραγματοποίηση του συγκεκριμένου Διαγωνισμού. Επίσης, η παρούσα προωθητική ενέργεια σε καμία περίπτωση δεν χορηγείται, δεν επικυρώνεται, δεν διαχειρίζεται από, ούτε σχετίζεται με το Instagram, το οποίο ουδεμία ευθύνη φέρει. Οι συμμετέχοντες και οι νικητές φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη για την πλήρη και ορθή συμπλήρωση και υποβολή των στοιχείων τους.

 

10. Δημοσιότητα 

 

Οι όροι συμμετοχής του Διαγωνισμού έχουν αναρτηθεί στο Διαδικτυακό Τόπο  (https://www.instagram.com/avisgreece/).

 

11. Προσωπικά Δεδομένα - Πνευματικά Δικαιώματα

 

Η ηλεκτρονική αποδοχή των όρων του παρόντος, η έμπρακτη συμμετοχή στο Διαγωνισμό καθώς και η συμμετοχή στην κλήρωση, συνεπάγεται την παροχή της ρητής και ανεπιφύλακτης συναίνεσης των συμμετεχόντων προς το Διοργανωτή – Υπεύθυνο Επεξεργασίας, προκειμένου ο τελευταίος να προβαίνει κατά την εύλογη αυτού κρίση και αποκλειστικά για τους σκοπούς του παρόντος στην ανακοίνωση ή/και δημοσίευση των νικητών. Οι συμμετέχοντες με την συμμετοχή τους παρέχουν στο Διοργανωτή τη συγκατάθεση και την άδειά τους σύμφωνα με Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) για τη χρήση και επεξεργασία των προσωπικών τους στοιχείων και δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία γνωστοποιούν οι ίδιοι για το σκοπό της συμμετοχής τους στο Διαγωνισμό. Τα στοιχεία αυτά θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας αποκλειστικά και μόνον για λόγους που σχετίζονται με τη διενέργεια του Διαγωνισμού. Οι συμμετέχοντες έχουν δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής ή προβολής αντιρρήσεων σχετικά με τα στοιχεία που τους αφορούν και μπορούν να το ασκήσουν αποστέλλοντας σχετικό έγγραφο αίτημα στην ηλεκτρονική διεύθυνση gdpr@avis.gr ή στη διεύθυνση Βασιλέως Γεωργίου 50, Χαλάνδρι. Επιπλέον, οι συμμετέχοντες δίδουν ρητώς τη συγκατάθεσή τους προς το Διοργανωτή όπως επεξεργαστεί ή/ και διαβιβάσει τα ανωτέρω στοιχεία αποκλειστικά και μόνο σε πρόσωπα τα οποία, κατ’ εντολή και για λογαριασμό του Διοργανωτή, ενδέχεται να εμπλακούν στην ανάδειξη των νικητών του Διαγωνισμού και στην απόδοση των Δώρων σε αυτούς (ενδεικτικά η εταιρεία που διοργανώνει το διαγωνισμό, ο συμβολαιογράφος ενώπιον του οποίου θα λάβει χώρα η κλήρωση, η εταιρεία αποστολής των δώρων). Τα δεδομένα θα τηρηθούν κατά τη διάρκεια της περιόδου που απαιτείται για την ολοκλήρωση του διαγωνισμού και την παράδοση των δώρων και για ένα εύλογο χρονικό διάστημα έξι μηνών επιπλέον σύμφωνα με τις διατάξεις του ισχύοντος εθνικού και ενωσιακού πλαισίου για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Η συμμετοχή στον παρόντα Διαγωνισμό συνεπάγεται αυτομάτως και την προς τούτο συναίνεση και εκχώρηση των αναγκαίων πνευματικών δικαιωμάτων στο Διοργανωτή ατελώς και ρητή δήλωση ότι τα ως άνω δεν προσβάλλουν καμία πτυχή της προσωπικότητάς τους.

 

12.  Ανάκληση Διαγωνισμού – Τροποποίηση Όρων

 

12.1. Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς τους παρόντες όρους, να αναβάλει, ακυρώσει ή ανακαλέσει το Διαγωνισμό. Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή/και να ανακαλέσει τον Διαγωνισμό ή να μεταβάλει τις ημερομηνίες διεξαγωγής του ή και οποιονδήποτε άλλο όρο του, να αλλάξει τα προσφερόμενα δώρα με άλλα ίσης αξίας κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού, τον τρόπο παροχής τους και τον αριθμό τους με ειδοποίηση πριν από την έναρξη ισχύος της μεταβολής.

12.2. Οι μεταβολές αυτές θα γνωστοποιούνται στο κοινό πριν από την έναρξη ισχύος της μεταβολής μέσω του Διαδικτυακού Τόπο (https://www.instagram.com/avisgreece/) με ημερομηνία ισχύος τους από την ημερομηνία της σχετικής ενημέρωσης. Ο Διοργανωτής μπορεί επίσης να διακόψει το Διαγωνισμό χωρίς ειδοποίηση για λόγους δημοσίου συμφέροντος ή ανωτέρας βίας ή για οποιοδήποτε σημαντικό λόγο. Ως σημαντικός λόγος νοείται, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, περίπτωση παρεμπόδισης του διαγωνισμού λόγω υπαιτιότητας τρίτων ή περίπτωση σφαλμάτων στην εκτύπωση των υλικών που χρησιμοποιούνται για την προώθηση του διαγωνισμού.

 

13.  Περιεχόμενο Αναρτήσεων

 

13.1. Οι Συμμετέχοντες  που επισκέπτονται το Διαδικτυακό Τόπο και χρησιμοποιούν τις δυνατότητες που δίδει, δεν θα πρέπει να προσβάλλουν τη δημόσια αιδώ και τα χρηστά ήθη ή να καταχωρούν ευαίσθητα δεδομένα ή υλικό που περιέχει προσβλητικό της τιμής και αξιοπρέπειας περιεχόμενο έναντι Δημόσιας ή Διοικητικής Αρχής ή οποιουδήποτε τρίτου. Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείει την ανάρτηση προσβλητικού, ανήθικου και παράνομου περιεχομένου στο Διαδικτυακό Τόπο του Διαγωνισμού χωρίς προειδοποίηση.

13.2. Εντούτοις, παρόλο που ο Διοργανωτής έχει τη δυνατότητα να επιβλέπει και να λαμβάνει μέτρα για την προσήκουσα χρήση του Διαδικτυακού Τόπου, είναι δυνατό σε οιονδήποτε χρόνο να παρουσιάζεται σε αυτόν γλώσσα ή εν γένει υλικό που μπορεί να είναι προσβλητικό ή ακατάλληλο για ανηλίκους. Ο Διοργανωτής δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι οι συμμετέχοντες δε θα τοποθετήσουν υλικό στον ανωτέρω Διαδικτυακό Τόπο, το οποίο μπορεί να κριθεί ακατάλληλο από άλλους συμμετέχοντες ή τους γονείς ή τους έχοντες τη γονική μέριμνα ανηλίκων. Ο Διοργανωτής ουδεμία ευθύνη φέρει για τυχόν πρόσβαση μέσω του διαδικτύου σε πληροφορίες, αγαθά και υπηρεσίες που αντίκεινται στο νόμο, τα χρηστά ήθη ή είναι ακατάλληλα ή ανάρμοστα για ορισμένες κατηγορίες προσώπων και ιδίως για ανηλίκους.

 

14. Τεχνικά μέσα

 

Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο (internet) με δικά τους τεχνικά μέσα. Ο Διοργανωτής δε φέρει καμία απολύτως ευθύνη εάν για λόγους πέρα από τον έλεγχό του ή για λόγους ανωτέρας βίας (ενδεικτικά, προβλήματα ή τεχνικές δυσλειτουργίες τηλεφωνικών δικτύων ή γραμμών, online συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, server ή provider, εξαρτημάτων υπολογιστών, λογισμικού, μη αποστολή ή λήψη δεδομένων λόγω έλλειψης διαθέσιμου χώρου ή λόγω τεχνικών προβλημάτων ή συμφόρησης στο διαδίκτυο ή σε οποιοδήποτε διαδικτυακό τόπο ή λόγω συνδυασμού αυτών των γεγονότων, διακοπή σύνδεσης με το διαδίκτυο, καθώς και προσβολή από ιούς υπολογιστών, κακόβουλες ή παράνομες ενέργειες ή επεμβάσεις τρίτων, απατηλές ενέργειες) καθυστερήσει ή αποτύχει η αποστολή των καταχωρήσεων ή των μηνυμάτων των συμμετεχόντων στον Διαγωνισμό ή τα ηλεκτρονικά αρχεία που πρέπει να διατηρηθούν και αφορούν τον παρόντα Διαγωνισμό καταστραφούν μερικώς ή ολοσχερώς.

 

15. Ευθύνη

 

Αν διαπιστωθεί ότι οποιοσδήποτε συμμετέχων ή χρήστης των ανωτέρω διαδικτυακών τόπων και ιστοσελίδων παραβιάζει ή υπάρχουν υπόνοιες ότι επιχειρεί να παραβιάσει το δίκτυο, σύστημα ή λογισμικό αυτών, η συμμετοχή του στο Διαγωνισμό ακυρώνεται πάραυτα και ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να αναφέρει το ζήτημα στις αρμόδιες αρχές. Ο Διοργανωτής δεν φέρει καμία ευθύνη ποινική ή αστική προς τους συμμετέχοντες, για οποιαδήποτε βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με το Διαγωνισμό.

 

16.  Δημοσίευση στοιχείων

 

Οι συμμετέχοντες δίνουν στο Διοργανωτή το δικαίωμα, σε περίπτωση που συμμετάσχουν και κερδίσουν δώρα, δημοσίευσης του ονόματός τους, για διαφημιστικούς σκοπούς εσωτερικά ή σε οποιοδήποτε μέσο και με οποιοδήποτε τρόπο, χωρίς άλλη αμοιβή εκτός από αυτή του δώρου του Διαγωνισμού. Οι συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά του Διοργανωτή.

 

17. Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δωσιδικία

 

Οι παρόντες όροι διέπονται, συμπληρώνονται και ερμηνεύονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετικά με το Διαγωνισμό, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας.

 

18. Αποδοχή των όρων 

 

Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη και αυτόματη αποδοχή όλων των ανωτέρω όρων και προϋποθέσεων και των όρων εγγραφής και χρήσης του Instagram και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι του Διοργανωτή.

 

Όροι και Προϋποθέσεις  Ενοικίασης:

 

 • Ο διαγωνισμός αφορά αποκλειστικά και μόνο ταξίδια στην Ελλάδα.
 • Θα πρέπει να έχει προηγηθεί επικοινωνία με email και τηλεφωνική κράτηση στο 210 6879800 πριν την έναρξη της ενοικίασης τουλάχιστον 5 ημέρες πριν την ημέρα ενοικίασης.
 • Τα ποσά απαλλαγής των ασφαλειών διαμορφώνονται ανάλογα με την κατηγορία του αυτοκινήτου που θα παραληφθεί.
 • Οι ενοικιάσεις υπόκεινται σε διάφορα προαιρετικά κόστη εφόσον ο ενοικιαστής το επιλέξει: π.χ. ειδικό εξοπλισμό (π.χ. GPS), δεύτερο οδηγό, νεαρό οδηγό, επιπλέον ασφάλειες, καύσιμα κτλ. Σε αυτήν την περίπτωση θα πρέπει να καταβάλει εξ ιδίων το ποσό των προαιρετικών καλύψεων που δεν περιλαμβάνεται στο δώρο.
 • Ενδέχεται να υπάρχουν περιορισμοί επιστροφής αυτοκίνητου σε άλλο σταθμό από τον σταθμό παραλαβής.
 • Η ελάχιστη απαιτούμενη ηλικία του οδηγού στην Ελλάδα είναι 21 ετών και οδηγοί κάτω των 25 ετών επιβαρύνονται με ημερήσιο κόστος το οποίο δεν περιλαμβάνεται στο δώρο και θα πρέπει να καταβληθεί εξ ιδίων.
 • Η προσφορά ενοικίασης αυτοκινήτου ισχύει κατόπιν διαθεσιμότητας των αυτοκινήτων και μπορεί να τροποποιηθεί ή να λήξει ανά πάσα στιγμή χωρίς ενημέρωση.
 • Ο νικητής της δωρεάν ενοικίασης αυτοκινήτου θα πρέπει να πληροί τους γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις της Avis Ελλάδας
 • H προσφορά δεν ισχύει για ενοικιάσεις Avis Prestige ή Select Series κρατήσεις, Αvis Flex, Avis Chauffeur, Van Rental καθώς και μακροχρόνιες μισθώσεις Leasing.
 • Η έναρξη της ενοικίασης πραγματοποιείται οποιαδήποτε ημέρα μέχρι το τέλος του 2021. Εξαιρείται ο μήνας Αύγουστος όπου δε γίνεται εξαργύρωση ενοικίασης.
 • Ισχύει για την κατηγορία αυτοκινήτων Β.
 • Η ενοικίαση περιλαμβάνει: απεριόριστα χιλιόμετρα, βασική κάλυψη με ποσό ευθύνης, κάλυψη κλοπής με ποσό ευθύνης, τοπικό φόρο, φόρο ταξινόμησης αυτοκινήτων και προσαύξηση αεροδρομίου/αστικού κέντρου.
 • Οι ενοικιάσεις υπόκεινται σε ποσά ευθύνης των καλύψεων που συμπεριλαμβάνονται στη τιμή, αλλά υπάρχουν προαιρετικές καλύψεις που δεν περιλαμβάνεται στο δώρο. Σε αυτήν την περίπτωση θα πρέπει να καταβάλει εξ ιδίων το ποσό των προαιρετικών καλύψεων.
 • Η προσφορά δεν ισχύει και δεν περιλαμβάνει διαχειριστικά έξοδα ατυχήματος, ζημιάς ή κλοπής.
 • Η προσφορά δεν ισχύει για ταξιδιωτικά γραφεία, Τοur Operators, Ξενοδοχεία, καθώς δεν επιδέχεται προμήθειας.
 • Όλες οι ενοικιάσεις υπόκεινται στους γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις της Avis Ελλάδας και επίσης στους όρους και προϋποθέσεις του κάθε συμβολαίου ενοικίασης.
 • Η προσφορά ενοικίασης αυτοκινήτου δεν ισχύει σε συνδυασμό με καμία άλλη προσφορά, εκπτωτικό κουπόνι ή έκπτωση.